G++ |  Face | 
a di da phat
Trang chủ > Lời bạch của Nhóm Tịnh Độ Hoa Sen

Nhóm Tịnh Độ Hoa Sen

Lời Bạch Của Nhóm Hoa Sen Quảng Trị
 

Người thế gian vì mong cầu tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, địa vị, ăn mặc… mà vất vả cực khổ, lao tâm khổ trí cả một đời; thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn tạo ra vô số tội ác để đạt mục đích. Nhưng than ôi! Đến lúc lâm chung không mang theo được gì lại còn bị đọa vào ba đường ác chịu khổ vô lượng kiếp không thể nói hết. Thật là đáng thương!

Đức Phật từ bi thương xót tất cả chúng sanh đang trôi lăn trong biển khổ sanh tử mà thị hiện giáo hóa, khai thị, chỉ dạy con đường giác ngộ, giải thoát nên đạo Phật là “đạo giải thoát an vui, đạo của trí tuệ, đạo của từ bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt tất cả chúng sanh chẳng chừa một hạng nào cả”.

“Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, lời dạy của đức Phật như tiếng chuông đánh thức chúng ta cứ mãi mê trong lục đạo, không chịu mong cầu giác ngộ giải thoát. Thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe, chẳng lẽ chúng ta để kiếp người trôi qua một cách oan uổng và lãng phí cơ hội gặp được Phật pháp hay sao?

Chúng ta may mắn được thân người gặp Phật pháp nhưng sanh mạng vô thường đời người ngắn ngủi, khi chết lại không mang được gì chỉ có nghiệp thiện ác theo mình, vì vậy chúng ta nên dùng thời gian ngắn ngủi của kiếp người này để làm những việc cần thiết nhất, lợi ích nhất thì về sau mới không hối hận.

Trong 49 năm thuyết pháp, đức Phật đã dạy cho chúng ta rất nhiều con đường tu hành như: Thiền, Mật, Tịnh…không ngoài mục đích giúp chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành Thánh. Chúng ta sanh nhằm thời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng nên đạo nghiệp khó thành. Phật từ bi chỉ dạy cho chúng ta một pháp môn dễ tu, phù hợp với thời đại ngày nay, có thể thành tựu đạo nghiệp ngay trong đời này, đó là “Pháp Môn Niệm Phật”. Phật biết chúng sanh thời mạt pháp tu hành khó đắc đạo nên khuyên chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc “Thời mạt pháp ức ức người tu khó có một người chứng quả, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi sanh tử luân hồi”. Vãng sanh Cực Lạc gặp Phật A Di Đà nghe pháp tu hành thì đắc đạo, thành Phật rất dễ dàng. Pháp môn này là phương tiện chư Phật cứu độ tất cả chúng sanh, là con đường tắt nhất để chúng sanh thành Phật vì vãng sanh thì chắc chắn thành Phật. Mười phương chư Phật đều khen ngợi, tán thán pháp môn này; khuyên chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sanh vì không có một vị Phật nào mà không muốn chúng sanh mau thành Phật mà pháp môn này là con đường thành Phật dễ nhất, ngắn nhất, ai cũng có thể tu được “mười người tu mười người vãng sanh, vạn người tu vạn người đi”. Vì vậy, thời mạt pháp này chúng ta chọn pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là hợp tình hợp lý nhất.

Ngoài việc tu hành cho bản thân, chúng ta nên phát tâm cứu giúp chúng sanh. “Tất cả chúng sanh là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ, là Phật tương lai” cho nên không thể thấy chúng sanh gặp khổ nạn mà không giúp đỡ. Giúp đỡ là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Chúng sanh quý nhất là mạng sống cho nên cứu khổ chúng sanh không gì bằng phóng sanh. Phật pháp có thể đem lại sự an vui chân thật, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát nên ban vui cho chúng sanh không gì bằng hoằng Pháp. Trong thời đại thông tin đa phương tiện ngày nay, chúng ta rất dễ tạo tội mà cũng rất dễ tạo phước. Nếu chúng ta đưa một thông tin xấu có hại cho nhiều người thì tội của chúng ta là vô lượng. Ngược lại, nếu chúng ta truyền đi một thông tin nói về luân lý, đạo đức, nhân quả, Phật pháp... lợi ích cho nhiều người thì phước báo của chúng ta cũng vô lượng. Chúng ta có thể hoằng Pháp một cách dễ dàng bằng cách dùng các phương tiện như: facebook, sách, đĩa…để chia sẻ Phật pháp với mọi người. Giúp một người hiểu được Phật pháp là giúp họ giác ngộ, giải thoát, thành Phật cho nên công đức này vô lượng vô biên không thể nói hết được. Chúng ta muốn tạo phước cho bản thân hoặc hồi hướng cho người thân không gì bằng phóng sanh, ấn tống Kinh sách, hoằng pháp lợi sanh… Nếu chúng ta đem công đức này hồi hướng phát nguyện vãng sanh thì Cực Lạc hiện tiền, chóng thành Phật quả.

Nhóm Hoa Sen Quảng Trị nguyện cùng với mọi người phát tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, đồng tâm hợp lực phóng sanh cứu mạng, hoằng dương Phật pháp. Hoằng pháp bằng cách dùng các phương tiện như: website, facebook, ấn tống Kinh sách, băng đĩa, máy nghe pháp…để giúp càng nhiều người hiểu được Phật pháp, nhất là hiểu được pháp môn niệm Phật càng tốt. Hy vọng chúng ta cùng nhau phát tâm hoằng pháp lợi sanh, cứu độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng Phật pháp trường tồn, pháp môn niệm Phật rộng khắp, tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, cầu sanh Tịnh Độ, vãng sanh Tây Phương, viên thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật

      
          Kính bạch
Nhóm Hoa Sen Quảng Trị

Quý vị cần sách Phật pháp xin liên hệ Nhóm Hoa Sen Quảng Trị:
Website: www.daophatcuukho.com
                www.phapmonniemphat.com

Facebook:  www.facebook.com/hoasenquangtri

Email: tinhdohoasen@gmail.com

ĐT: 0914.444.009

Ghi chú: Nhóm Hoa Sen Quảng Trị không kêu gọi đóng góp bất cứ mọi hình thức.

TIN MỚI CẬP NHẬT